נוהל התקנת התוכנה במחשב נוסף

Ramuplan

התוכנה בדרך כלל מותקנת בכונן C בתיקייה הנקראת Raumplanלשם התקנת התוכנה במחשב נוסף יש לעשות שתי פעולות: להעתיק את כל תיקיית Raumplan מכונן C למחשב הנוסף גם כן לכונן C לאחר ההעתקה יש להריץ את הקישור הבא לשם סיום ההתקנה.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons